Zdraviliško zdravljenje

Zdravljenje

 • Zdraviliško zdravljenje odobri imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki zavarovanca zdravi v bolnišnici.

Upravičenost do zdraviliškega zdravljenja

 • Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih navedenih v 45. členu Sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Trajanje zdraviliškega zdravljenja

 • Zdraviliško zdravljenje se izvaja na stacionaren način – v trajanju do 14 dni ali na ambulantni način – v trajanju do 10 dni. V primerih posameznih zdravstvenih stanj, ki so opredeljena v POZZ, se lahko zdraviliško zdravljenje podaljša na skupno največ 21 dni, če je pričakovati dodatno izboljšanje funkcionalne sposobnosti.

Kako do zdraviliškega zdravljenja

 • Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta zdravnik predlog odobri ali zavrne.

Izbira zdravilišča

 • Imenovani zdravnik odobri zdraviliško zdravljenje z odločbo, v njej pa opredeli vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja. Poleg navedenega določi tudi zdravilišče, v katero bo zavarovanec napoten na zdravljenje, in sicer na podlagi usposobljenosti zdravilišč za različna zdravljenja. Zavarovana oseba lahko pred pričetkom zdraviliškega zdravljenja predlaga imenovanemu zdravniku spremembo zdravilišča, ki zagotavlja ustrezen tip standarda zdraviliškega zdravljenja.

Uveljavljanje pravice do zdravljenja

 • Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja zaradi  iste bolezni ali poškodbe ob njenem klinično pomembnem (funkcionalnem) poslabšanju po preteku 2 let od izdaje predhodne odločbe ali od zaključka celostne medicinske rehabilitacije na terciarni ravni – če gre za zavarovano osebo od dopolnjenega 18. leta starosti oziroma po preteku enega leta, če gre za zavarovano osebo do 18. leta starosti. V okviru odobrenega zdravljenja ima zavarovanec pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi zdraviliški zdravnik v skladu s standardi, določenimi v Prilogi ZDRAV II/d-1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014.

Vrste zdraviliškega zdravljenja

  • Stacionarno zdraviliško zdravljenje – V skladu z zavarovančevim zavarovanjem krije ustrezen del stroškov namestitve in zdravstvenih storitev zavod za zdravstveno zavarovanje (v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja), del stroškov pa zdravstvena zavarovalnica, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno prostovoljno – dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
  • Ambulantno zdraviliško zdravljenje – Zavod za zdravstveno zavarovanje in zdravstvena zavarovalnica krijeta samo stroške zdravstvenih storitev.

  Krkine Terme opravljajo poleg zdraviliškega zdravljenja tudi ambulantno specialistično dejavnost.

Specialistične dejavnosti v Termah Krka

 • V Termah Krka imamo pridobljeno koncesijo za:

  • fiziatrično specialistično ambulanto (Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan),
  • kardiološko in internistično specialistično ambulanto (Terme Šmarješke Toplice),
  • ambulanto za osteoporozo (Terme Dolenjske Toplice, Talaso Strunjan),
  • nevrološko specialistično ambulanto z EMG (Terme Dolenjske Toplice).

  V specialistično ambulanto vas lahko z napotnico napotita izbrani osebni zdravnik ali zdravnik specialist.