Pojdi na vsebino

Zdraviliško zdravljenje

Na predlog vašega zdravnika lahko v Termah Krka opravite zdraviliško zdravljenje. Odobri ga imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje na predlog vašega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki vas je zdravil v bolnišnici.

Stanja, za katera se izvaja zdravljenje v zdravilišču

Zdraviliško zdravljenje se izvaja pri zdravstvenih stanjih, navedenih v 45. členu Sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), če je mogoče pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Potek in trajanje zdraviliškega zdravljenja

Zdraviliško zdravljenje se izvaja stacionarno in lahko traja do 14 dni ali ambulantno in traja do 10 dni. Pri posameznih zdravstvenih stanjih, opredeljenih v POZZ, se lahko zdraviliško zdravljenje podaljša na skupno največ 21 dni, če je zaradi tega pričakovati dodatno izboljšanje funkcionalne sposobnosti.

Izbira zdravilišča

Imenovani zdravnik odobri zdraviliško zdravljenje z odločbo, v njej pa opredeli vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja. Določi tudi zdravilišče, v katero bo zavarovanec napoten na zdravljenje, in sicer na podlagi usposobljenosti zdravilišč za različna zdravljenja. Zavarovana oseba lahko imenovanemu zdravniku pred začetkom zdraviliškega zdravljenja predlaga tudi spremembo zdravilišča za tako, ki zagotavlja ustrezen tip standarda zdraviliškega zdravljenja.

Kritje stroškov zdraviliškega zdravljenja

Stacionarno zdraviliško zdravljenje 
V skladu z zavarovančevim zavarovanjem krije ustrezen del stroškov namestitve in zdravstvenih storitev Zavod za zdravstveno zavarovanje (v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja), del stroškov pa zdravstvena zavarovalnica, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno prostovoljno – dopolnilno – zdravstveno zavarovanje.

Ambulantno zdraviliško zdravljenje 
Pri tem krijeta Zavod za zdravstveno zavarovanje in zdravstvena zavarovalnica samo stroške zdravstvenih storitev.

Specialistične dejavnosti v Termah Krka

V Termah Krka opravljamo poleg zdraviliškega zdravljenja tudi ambulantno specialistično dejavnost in imamo koncesijo za:

  • fiziatrične specialistične ambulante (Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, Talaso Strunjan),
  • kardiološko in internistično specialistično ambulanto (Terme Šmarješke Toplice),
  • ambulanto za osteoporozo (Terme Dolenjske Toplice, Talaso Strunjan) in
  • nevrološko specialistično ambulanto z EMG (Terme Dolenjske Toplice).

Poleg naštetih delujejo tudi druge, samoplačniške specialistične ambulante


Odločba ZZZS in vabilo na zdraviliško zdravljenje

Hkrati ko pacient dobi odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kopijo te odločbe prejmemo tudi v zdravilišču. Na podlagi odločbe ter čakalne vrste ZZZS vodja zdravstvene službe razporedi termin za nastop zdraviliškega zdravljena.

Vabilo na zdraviliško zdravljenje prejme upravičenec po klasični pošti, na naslov, ki je naveden na odločbi - v roku od 3 do 5 dni od prejema odločbe. V vabilu so navedeni datum prihoda, ura prihoda ter vsa navodila v vezi z zdraviliškim zdravljenjem.

V kolikor ima gost, ki prihaja na zdraviliško zdravljenje, kakšno vprašanje, nas lahko kontaktira, ko ima prejeto vabilo z datumom nastopa zdravljenja.

Terme Krka

08 20 50 300