Zdraviliško zdravljenje

Šmarješke Toplice

Zdravljenje

 • Zdraviliško zdravljenje odobri imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki zavarovanca zdravi v bolnišnici.

Upravičenost do zdraviliškega zdravljenja

 • Zavarovanec je upravičen do zdraviliškega zdravljenja, če je izpolnjen en od naštetih pogojev:

  • bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja za daljši čas,
  • povrnitev funkcionalnih in delovnih sposobnosti,
  • preprečitev napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja za daljši čas,
  • zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdravljenja v bolnišnici.

  Pravica do zdraviliškega zdravljenja je opredeljena v 45. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Trajanje zdraviliškega zdravljenja

 • Zdraviliško zdravljenje traja pravilom 14 dni in se izvaja v določenem obdobju brez prekinitev. Izjemoma sme imenovani zdravnik zavoda predlagati daljše zdravljenje –  podaljša ga lahko na predlog zdravilišča, do največ 28 dni, če je zaradi tega pričakovati občutno boljši uspeh rehabilitacije.

Kako do zdraviliškega zdravljenja

 • Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta zdravnik predlog odobri ali zavrne.

Izbira zdravilišča

 • Imenovani zdravnik odobri zdraviliško zdravljenje z odločbo, v njej pa opredeli vrsto, obliko oziroma standarde in trajanje zdraviliškega zdravljenja. Poleg navedenega določi tudi zdravilišče, v katero bo zavarovanec napoten na zdravljenje, in sicer na podlagi usposobljenosti zdravilišč za različna zdravljenja. Zavarovana oseba lahko zahteva zdravljenje tudi v drugem zdravilišču, kot ga je določil imenovani zdravnik zavoda, vendar samo v takem, ki je usposobljeno za storitve oziroma za standard, opredeljene z odobrenim zdravljenjem.

Uveljavljanje pravice do zdravljenja

 • Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravico do zdraviliškega zdravljenja zaradi  iste bolezni oziroma enakega stanja enkrat na dve leti, otroci največ enkrat na leto. V okviru odobrenega zdravljenja ima zavarovanec pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi imenovani zdravnik v skladu s standardi, določenimi v Prilogi II/d-3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 – Razvrstitev zdravilišč po standardih storitev, ki jih opravljajo.

Vrste zdraviliškega zdravljenja

  • Stacionarno zdraviliško zdravljenje – V skladu z zavarovančevim zavarovanjem krije stroške namestitve in zdravstvenih storitev zavod za zdravstveno zavarovanje.
  • Ambulantno zdraviliško zdravljenje – Zavod krije samo stroške zdravstvenih storitev.

  Krkine Terme opravljajo poleg zdraviliškega zdravljenja tudi ambulantno specialistično dejavnost.

V Termah Šmarješke toplice imamo pridobljeno koncesijo za:

  • fiziatrično specialistično ambulanto
  • kardiološko in internistično specialistično ambulanto

  V specialistično ambulanto vas lahko z napotnico napotita izbrani osebni zdravnik ali zdravnik specialist.

Naročanje gostov na zdravljenje

 • Na pregled z napotnico se lahko naročite osebno, po telefonu ali po elektronski pošti.

  Več